Jānis Briedis
Vairāk kā 17 gadu pieredze konsultāciju un vadības jomā, strādājot ar Latvijas
un ārzemju uzņēmumiem, valsts/pašvaldību institūcijām un izglītības iestādem.
Tālr.nr.: +371 29 108 449
janis.briedis@kavitvana.com
Diskusiju un apspriežu vadīšana pieaicinot pieredzējušu
moderātoru ir piemērota metode, kā visiem ieinteresētajiem
pilnvērtīgi iesaistīties apspriešanā uz vienlīdzības pamatiem un
efektīvā veidā nonākt līdz kopīgi izstrādātam rezultātam, kam
piekrīt visi klātesošie. Līdzīgi ar mediācijas palīdzību var risināt
ieilgušas problēmsituācijas, kurām tradicionāli konfliktu
risināšanas instrumenti var nebūt pietiekami efektīvi.

Moderācija un mediācija

Stratēģiskā vadība
Individuālas konsultācijas
Pārmaiņu vadība
Respektējot klienta īpašās vajadzības un kontekstu, sagatavoju
un vadu diskusijas, seminārus un darba sanāksmes, kas palīdz
rast jaunas idejas, attīstīt vīziju, izvirzīt mērķus un izstrādāt
darbības stratēģiju vai pārskatīt esošo stratēģiju, plānot un
uzsākt pārmaiņas. Nodrošinu konsultatīvu atbalstu uzņēmuma
vadībai stratēģijas īstenošanas laikā, kā arī iespējama
iesaistīšanās noteiktu vadības jautājumu risināšanā.
Zināšanu, pieredzes un "psiholoģiska" rakstura palīdzība
problēmsituācijas dziļākai izpratnei un piemērota risinājuma
atrašanai un atbalsts tā īstenošanai dzīvē.
Vadītāja vai darbinieka darba ražīguma (un motivācijas)
uzlabošanas iespēju analīze, koriģējošo darbību identificēšana
un atbalsts to ieviešanai indivīda ikdienā.
Atbalsts vadošajam personālam un uzņēmējiem mentoringa vai
koučinga veidā par noteiktām darbības jomām.
Uzņēmuma vai organizācijas analīze no vadības pārvaldības
un procesu viedokļa, problēmvietu un risku idenficēšana,
ieteicamo pārmaiņu izstrāde, kā arī metodoloģiskais atbalsts
reorganizāciju sagatavošanas un īstenošanas laikā.
Vadības struktūras izstrāde vai pilnveidošana, ieteicamo
pārmaiņu plānošana un atbalsts pārmaiņu ieviešanā.
Dažādu problēmsituāciju analīze un konsultācijas piemērota
risinājuma atrašanai.